You are here:

Application Code of Conduct

Deze sollicitatiecode is bedoeld om richtlijnen te bieden aan zowel Loyens & Loeff als haar sollicitanten. Het doel van deze code is om een transparante en eerlijke wervings- en selectieprocedure tot stand te brengen.

 1. Reikwijdte van de code

Deze code is van toepassing op alle vacatures van Loyens & Loeff. De code is ook van toepassing op open sollicitaties.

 1. Ontstaan van de vacature

Indien er sprake is van een vacature wordt deze direct zowel intern als extern uitgezet. Hiermee biedt Loyens & Loeff ook de kans aan haar medewerkers om te solliciteren.

 1. Beschrijving van de vacature
  • Wanneer er een vacature is dan zal er een vacaturetekst worden geschreven waarin de relevante kenmerken van de functie worden vermeld. Hierin komen de volgende onderwerpen naar voren: inhoud van de functie (verantwoordelijkheden, structuur van het team, cultuur, standplaats en werkuren) en functie-eisen (opleiding, ervaring, persoonlijke kenmerken).
  • Functie-eisen hebben betrekking op vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring), persoonlijke kwaliteiten (inclusief gedrag) en een match met de cultuur van Loyens & Loeff. Eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken worden slechts gesteld in hoeverre deze verband hebben met je rol binnen de organisatie, cultuur, ervaring en een vooruit kijkende blik op de toekomst (persoonlijke en professionele ontwikkeling).
  • Op onze website loyensloeffacademy.nl staat beschreven hoe de sollicitatieprocedure er uit ziet voor studenten en starters binnen de advocatuur, fiscaliteit en het notariaat. Voor overige sollicitanten kan de procedure per geval verschillen en zal in ieder geval bestaan uit (ten minste) twee sollicitatierondes. In het geval dat de sollicitatieprocedure afwijkt zal de verantwoordelijke Talent Acquisition Adviser de te doorlopen sollicitatieprocedure telefonisch toelichten.
 2. Selectieprocedure
  • Voor een goed verloop van de procedure en het beschermen van de privégegevens van de sollicitant is het van belang dat je de sollicitant solliciteert via onze website loyensloeffacademy.nl, tenzij anders aangegeven in de vacaturetekst.
  • Loyens & Loeff streeft er naar om de sollicitant binnen twee weken duidelijkheid te verschaffen omtrent de sollicitatieprocedure. Dit houdt in dat de sollicitant ofwel wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of dat de sollicitant is afgewezen.
   Er zijn omstandigheden waardoor het geven van uitsluitsel met betrekking tot een sollicitatie langer duurt dan twee weken. In zulke gevallen werken we er naar om de sollicitant in ieder geval zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de sollicitatieprocedure.
  • Loyens en Loeff kan tijdens de procedure de sollicitant te allen tijde verzoeken zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
  • Tijdens de sollicitatieprocedure worden uitsluitend vragen gesteld aan de sollicitant die relevant zijn voor de functie en/of de functievervulling. Vragen met betrekking tot bijvoorbeeld gezondheid, eventuele (toekomstige) zwangerschap, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of etniciteit worden niet gesteld.
  • Het inwinnen van informatie over de sollicitant bij derden vindt uitsluitend plaats met wetenschap van de sollicitant en nadat de sollicitant hiervoor toestemming heeft gegeven. De op te vragen informatie houdt direct verband met de te vervullen functie en zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant.
 3. Assessment
  • Het maken van een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een assessment kan het volgende omvatten: een persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentest en/of talentest.
  • De sollicitant geeft Loyens & Loeff voorafgaand aan het maken van het assessment toestemming tot inzage van de resultaten.
   • De resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst worden alleen ingezien door onze HR medewerkers. Tijdens een gesprek met één van onze HR professionals ontvangt de sollicitant toelichting omtrent de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst en krijgt de sollicitant het rapport (in hardcopy) mee.
   • Met betrekking tot de capaciteitentest ontvangt de sollicitant zo spoedig mogelijk na het afronden hiervan mondeling toelichting en het rapport per e-mail. De resultaten van de capaciteitentest worden alleen gedeeld met de personen betrokken bij de selectieprocedure.
   • Zodra de uitslag van de talentest bekend is, melden wij de sollicitant of deze testen voldoende en dus positief zijn afgerond.
  • De kosten van het assessment komen voor rekening van Loyens & Loeff.
 4. Eindselectie
  • Mocht er op enig moment tijdens de sollicitatieprocedure worden besloten dat een sollicitant niet in aanmerking komt voor de functie, dan ontvangt de sollicitant hiervan zo spoedig mogelijk bericht waarbij de afwijzing zo goed mogelijk wordt toegelicht.
  • De sollicitatieprocedure wordt als afgerond beschouwd wanneer de vacature is vervuld of Loyens & Loeff heeft besloten dat de vacature is komen te vervallen. Alleen degenen die op dat moment nog deelnemen aan de procedure, ontvangen hierover zo spoedig mogelijk bericht.
  • Zodra een vacature is vervuld, wordt deze van de interne en externe website gehaald.
 5. Vertrouwelijkheid
  • Alle van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en in alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant gerespecteerd en gewaarborgd. Voor meer informatie over hoe Loyens & Loeff met de privacy van de sollicitant omgaat, verwijzen we u door naar onze privacy statement.
  • De gegevens van de sollicitanten die worden afgewezen, worden alleen met toestemming van de sollicitant zelf bewaard. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens automatisch verwijderd, tenzij de sollicitant opnieuw toestemming geeft.
  • Een sollicitant kan te allen tijde inzage verzoeken van de gegevens die wij van hen hebben en ons verzoeken deze gegevens te verwijderen vóór het verstrijken van de bewaartermijn.
 6. Klachten
  • Ben jij van mening dat Loyens & Loeff in strijd handelt met de bepalingen van deze code, dan kun je een schriftelijke klacht indienen. Deze kan je richten aan Sylvia The-McArthur en per mail versturen naar: Sylvia.The@loyensloeff.com onder vermelding van de vacaturenaam. De klacht wordt namens of door de HR Directeur in behandeling genomen.
  • Een sollicitant die zich met een schriftelijke klacht over de werving- en selectieprocedure heeft gericht tot Loyens & Loeff en daarop geen of een onbevredigende reactie heeft gekregen, kan zich met zijn schriftelijke klacht wenden tot de NVP. De NVP toetst deze schriftelijke klacht vervolgens aan deze code, met inachtneming van de bepalingen van het klachtenreglement NVP.